Green 
leadership

Enova temautlysning i 2024 - fornybar energiproduksjon på fôrflåter

Gjør din fôrflåte grønnere med støtte fra Enova og energisystemer fra Inseanergy!

Oppdrettsselskap kan nå få dekket inntil 50% av investeringskostnadene fra Enova, ved å installere vårt flytende solkraftverk – Inseanergy Solar Hybrid på lokasjoner i Norge. Dette for å støtte oppdrettere som ønsker å ta det neste steget inn i den grønne omstillingen. Søknadsportalen åpner i midten av april 2024, og vi står klare til å veilede deg gjennom hele søknadsprosessen!

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 55% innen 2030, og vi mener at overgang til grønn energi er nøkkelen for å oppnå dette målet. Vår misjon er å levere og implementere miljøvennlige energiløsninger som samtidig reduserer kostnader og bedrer arbeidsmiljøet hos kunden.

Energisystem for havbruk

Samtidig som verdens befolkning øker – og klimakrisen tiltar – trenger vi tilgang på mer sunn, proteinrik mat, produsert på en bærekraftig måte med minimal miljøpåvirkning.

Havbruk er en del av svaret

Selv om klimaavtrykket for laks og ørret ligger blant de laveste per produsert kg protein sammenlignet med andre proteinkilder som kylling, sau og storfekjøtt, så er det fortsatt mulig å gjøre effektive og gode tiltak for å redusere klimapåvirkningen ytterligere.

Gjennom en planlagt transformasjon skal vi ta i bruk kjent og akseptert teknologi på nye og unike måter, og med det utvikle og levere nullutslippssystemer som kan gjøre en stor andel av de sjøbaserte og landbaserte oppdrettsanleggene nasjonalt og internasjonalt selvforsynt med energi.

Vi skal levere grønn, egenprodusert energi til en oppdrettsbransje i sterk global vekst. Gjennom et samarbeid med norsk oppdrettsnæring og norske teknologileverandører i verdensklasse utvikler vi sirkulære nullutslippsløsninger. 

Flytende solkraftverk skal forsyne oppdrettsnæringen med grønn energi året rundt

En stor del av oppdrettsanleggene som ligger i fjorder og langs Norges langstrakte kyst er tilkoblet landstrøm. Men, mange anlegg ligger i områder med dårlig utbygd infrastruktur som gjør at tilkobling til strømnettet blir veldig kostbart, eller praktisk talt umulig, der strømtilgangen er begrenset – eller fraværende. Disse anleggene får i dag dekket sitt energibehov ved å bruke dieselaggregat som energikilde, og vil da generere betydelig støy og CO2-utslipp.

Ved å kombinere egenprodusert, grønn strøm fra vårt flytende solkraftverk og batterilagring, vil man kunne få betydelige reduksjoner i støy og CO2-utslipp, siden bruken av dieselgeneratorene kan reduseres betraktelig. I perioder med god solenergiproduksjon kan man faktisk slå av generatorene helt og benytte seg av 100% utslippsfri strøm – produsert fra solenergi. Da vil også arbeidsforholdene på fôrflåten bli mye bedre; uten støy, vibrasjoner og eksos.

Grønt lederskap

Flytende kraftverk gir grønn energi

Inseanergy leverer grønn energi til oppdrettsbransjen ved hjelp av flytende solkrafverk bygd på gjenbrukte merder. I samarbeid med våre kunder og kompetansenettverk skal vi i løpet av de neste årene utvikle og levere nullutslippssystemer som gjør oppdrettsanlegg selvforsynt med energi. Sammen med havbruksnæringen tar vi et grønt lederskap, både med hensyn til omstilling til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp.

Gjenbruk av merder
Knapphet på ressurser øker behovet for å forlenge levetiden på produkter og å redusere overflødig materialbruk som ofte ender i havet og truer utsatte økosystemer. Overflødige merder er en miljømessig verdi og en lønnsom grønn kilde for oppdrettsnæringen. Bare i Norge skal over 1000 merder på 120 meter i omkrets skiftes ut de nærmeste årene. I tillegg skal flere merder, uavhengig av omkrets, skiftes ut. I dag er destruksjon av merder en utgiftspost for oppdrettere. Vi legger til rette for gjenbruk av merder (merd-ringer) som en ressurs – og en plattform for flytende solkraftverk.

Nullutslipp
Med store utslippsreduksjoner og etter hvert nullutslipp bidrar våre løsninger til å begrense den globale oppvarmingen. Inseanergy utvikler et system for flytende solcellemoduler som produserer utslippsfri energi for drift av oppdrettsanlegg. Det langsiktige målet er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for en havbruksnæring i sterk global vekst. Løsningen vil være spesielt godt egnet for oppdrettsanlegg i regioner der det er knapt med forsyning av strøm, og i områder som er sårbare for utslipp. Vi vil på sikt utforske muligheter for selvforsyning av andre innsatsfaktorer som oksygen, varme og ferskvann, samt å tilby energi til andre deler av verdikjeden som brønnbåter og servicefartøy.

Lønnsom investering
For oppdretteren vil dette gi reduserte utgifter til drivstoff, og reduserte vedlikeholdskostnader grunnet mindre gangtid på generatorene. I tillegg til en betydelig reduksjon i driftsutgifter på fôrflåten, vil det bli mindre behov for fylling av diesel på fôrflåten, og dermed mindre behov for bunkring eller transport av drivstoff fra land.

Sirkulær økonomi

Overflødige flytekrager av plast, brukt til fiskeoppdrett – omgjort til flytende solkraftverk

Fornybar energi

Lokalprodusert grønn nullutslippsenergi fra flytende solkraftverk – reduserer CO2-utslipp

Lønnsomt

Redusert bruk av fossilt brensel – bra for miljøet, mennesker, fisk og kundens økonomi

Partnerskap

Inseanergy består av et kommersielt kjerneteam som skal utvikle vår forretningsmodell, og et bredere industrielt partnerskap som besitter en unik kompetanse, og som skal bidra til å videreutvikle våre innovative energiløsninger.

Vi har et sterkt fokus på å skape verdier for våre kunder i oppdrettsnæringen, og legger derfor stor vekt på å utvikle løsninger basert på kundenes behov på de ulike lokasjonene lokalt og internasjonalt.

Til sammen utgjør vi et bredt kompetansenettverk som spenner fra havbruk, maritimt, energi- og hydrogensektoren.

Vår forretningsmodell vil utvikles over tid i takt med at det skjer en rivende utvikling innen nye fornybare energiløsninger i havbaserte næringer.

Det er nå en skjerpet vilje til å jobbe sammen i nye partnerskap med en høy grad av modnende løsninger. Dette gjør oss i stand til å velge mellom ulike leverandører, det reduserer risikoen for flaskehalser eller løse tråder, og øker mulighetene til å involvere offensive samarbeidspartnere i de neste fasene.

 

Flytende solteknologi

Ocean Sun har utviklet en patentert teknologi basert på solcellepaneler festet på en hydroelastisk membran som gir fordeler for både kostnadseffektivitet og energi-generering. OS har gjennom omfattende testing, validering og leveranser vist at teknologien er svært godt tilpasset vårt hovedmarked, nemlig operasjon i havbruksnæringen.

I tillegg leveres solcellepanelene med både produkt- og ytelsesgaranti som gir markedet trygghet til å ta i bruk denne type teknologi.

Kontakt

CEO

Kari-Elin Korsnes Hildre

kekh@inseanergy.no

+47 932 63 208

Gründer & Business Development Executive

Jan Erik Våge Klepp

jevk@inseanergy.no

+47 986 96 040
CTO

Erik Rongved

er@inseanergy.no

+47 416 46 787

CSO

Egil Hjelmeland

egil.hjelmeland@inseanergy.no
+47 991 07 065