Green 
leadership

Våre ambisjoner

For eksisterende og nye oppdrettslokasjoner til sjøs og på land – nasjonalt og internasjonalt – er det et stort potensial for nye utslippsfrie energiløsninger.

Vår forretningsmodell vil over tid være en kombinasjon mellom leveranser av produkter og service knyttet til utslippsfrie energiløsninger – direkte til kunde eller via industrielle partnere (fase 1) – og Power-as-a-Service der vår inntektsstrøm er basert på leverte kWh (fase 2).

Vi vil etter hvert utrede muligheter for å tilby energi til andre deler av verdikjeden som brønnbåter og servicefartøy, samt gjøre oppdrettsanlegg selvforsynt også med andre innsatsfaktorer som oksygen, ferskvann og varme (fase 3).

Gjennom en planlagt transformasjon skal vi ta i bruk kjent og akseptert teknologi på nye og unike måter, og med det utvikle og levere nullutslippssystemer som kan gjøre en stor andel av de sjøbaserte og landbaserte oppdrettsanleggene nasjonalt og internasjonalt selvforsynt med energi.

Vi skal levere grønn energi til en oppdrettsbransje i sterk vekst. Gjennom et samarbeid med norsk oppdrettsnæring og norske teknologileverandører utvikler vi sirkulære nullutslippsløsninger.

Norge er det landet i verden hvor det produseres mest oppdrettet laksefisk. Med dagens åpne merdbaserte teknologi er det kun et begrenset antall steder i verden hvor de naturgitte forholdene muliggjør effektiv produksjon av laks i sjø.

I tillegg til Norge er Chile, Storbritannia, Canada og Færøyene de landene hvor det produseres mest oppdrettet laksefisk. Norske oppdrettere har en sterk posisjon i den globale laksenæringen, og er også toneangivende i de nevnte landene.

Vår planlagte transformasjon og internasjonale ekspansjon skal gjøres i samarbeid med oppdrettere som har operasjon i flere land enn Norge.

Norges oppdrettsnæring favner hele kysten og er spredt på over 1000 sjøbaserte lokaliteter som er i drift. Næringen har sterke vekstambisjoner det kommende tiåret, og aktiviteten og antall lokasjoner kommer til å vokse, samtidig som presset på miljøet rundt blir større. Det betyr at det stilles stadig strengere miljøkrav fra myndigheter, forbrukere og bransjen selv.

Det er store variasjoner i energibruk på oppdrettslokasjoner, alt etter hvor de ligger, type utstyr som fôringsteknologi, teknologi-nivået ellers, og graden av allerede gjennomførte energisparende tiltak. Gjennomsnittlig energiforbruk på en oppdrettslokalitet ligger likevel på mellom 200.000 og 450.000 kWh/år.

Den norske havbruksnæringen er godt i gang med å legge til rette for utslippskutt, og mer enn halvparten av oppdrettslokasjonene som er i drift har allerede fått landstrømtilkobling.

Dette er imidlertid forbeholdt lokasjoner som ligger nært eksisterende strømnett, og som har et akseptabelt kost-nytte-forhold med tanke på avstander. Nye oppdrettsanlegg beveger seg ut mot åpent hav eller mer øde fjordområder, noe som stiller helt andre krav til nye energiløsninger.

Sterk geografisk konsentrasjon av havbruk gi økt risiko for sykdomsutbrudd. Regulatoriske begrensninger er gjerne satt med utgangspunkt i vurderinger av næringens miljømessige avtrykk eller knapphet på egnede produksjonsarealer.

Derfor er vår løsning spesielt godt egnet for oppdrettsanlegg både på sjø og land, i regioner der det er knapt med forsyning av strøm og andre innsatsfaktorer som ferskvann og oksygen, og i områder som er sårbare for utslipp.

Flytende solcellekraftverk skal forsyne oppdrettsnæringen med grønn energi året rundt

Løsningen sparer miljøet med reduserte CO2-utslipp og gir mulighet for batterilading og hydrogenproduksjon. 

Hofseth pilotkunde

Som en del av utviklingen av Inseanergy Hybrid monterte vi høsten 2020 et solcelleanlegg på oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Opshaugvik i Stranda kommune. Vinterhalvåret brukes til å finne ut hvordan vær og vind påvirker solcelleanlegget.

Nyheter

Les de siste nyhetene om oss.

Grønt lederskap

Inseanergy skal levere grønn energi til oppdrettsbransjen ved hjelp av flytende solcelleanlegg bygd på gjenbrukte merder.

I samarbeid med våre kunder og kompetansenettverk skal vi i løpet av de neste årene utvikle og levere nullutslippssystemer som gjør oppdrettsanlegg selvforsynt med energi.

Sammen med havbruksnæringen tar vi et grønt lederskap, både med hensyn til omstilling til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp.

Nullutslipp
Med store utslippsreduksjoner og etter hvert nullutslipp bidrar våre løsninger til å begrense den globale oppvarmingen.

Inseanergy utvikler et system for flytende solcellemoduler som produserer utslippsfri energi for drift av oppdrettsanlegg. Det langsiktige målet er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for en havbruksnæring i sterk global vekst.

Løsningen vil være spesielt godt egnet for oppdrettsanlegg i regioner der det er knapt med forsyning av strøm, og i områder som er sårbare for utslipp.

Vi vil på sikt utforske muligheter for selvforsyning av andre innsatsfaktorer som oksygen, varme og ferskvann, samt å tilby energi til andre deler av verdikjeden som brønnbåter og servicefartøy.

Gjenbruk av merder
Knapphet på ressurser øker behovet for å forlenge levetiden på produkter og å redusere overflødig materialbruk som ofte ender i havet og truer utsatte økosystemer.

Overflødige merder er en miljømessig verdi og en lønnsom grønn kilde for oppdrettsnæringen. Bare i Norge skal over 1000 merder på 120 meter i omkrets skiftes ut de nærmeste årene. I tillegg skal flere merder, uavhengig av omkrets, skiftes ut.

I dag er destruksjon av merder en utgiftspost for oppdrettere. Vi legger til rette for gjenbruk av merder (merd-ringer) som en ressurs – og en plattform for flytende solcellekraftverk.

Partnerskap

Inseanergy består av et kommersielt kjerneteam som skal utvikle vår forretningsmodell, og et bredere industrielt partnerskap som besitter en unik kompetanse, og som skal bidra til å videreutvikle våre innovative energiløsninger.

Vi har et sterkt fokus på å skape verdier for våre kunder i oppdrettsnæringen, og legger derfor stor vekt på å utvikle løsninger basert på kundenes behov på de ulike lokasjonene lokalt og internasjonalt.

Til sammen utgjør vi et bredt kompetansenettverk som spenner fra havbruk, maritimt, energi- og hydrogensektoren.

Vår forretningsmodell vil utvikles over tid i takt med at det skjer en rivende utvikling innen nye fornybare energiløsninger i havbaserte næringer.

Det er nå en skjerpet vilje til å jobbe sammen i nye partnerskap med en høy grad av modnende løsninger. Dette gjør oss i stand til å velge mellom ulike leverandører, det reduserer risikoen for flaskehalser eller løse tråder, og øker mulighetene til å involvere offensive samarbeidspartnere i de neste fasene.

Kontakt

CEO

Kari-Elin Korsnes Hildre

kekh@inseanergy.no

+47 932 63 208

Gründer & Business Development Executive

Jan Erik Våge Klepp

jevk@inseanergy.no

+47 986 96 040
CSO

Egil Hjelmeland

egil.hjelmeland@inseanergy.no
+47 991 07 065
CFO

Per Einar Storhaug

pes@inseanergy.no

+47 901 42 677

CTO

Erik Rongved

er@inseanergy.no

+47 416 46 787