Inseanergy 
Clean Vision

Gjennom vår tredje versjon utnytter vi potensialet i produksjon av grønt hydrogen fullt ut. Inseanergy Clean Vision kan forsyne oppdrettsanlegget med hundre prosent utslippsfri strøm.

Inseanergy Clean Vision gjør det mulig å produsere og lagre energi i form av grønt hydrogen på egen hånd basert på det flytende solcellekraftverket. Med dette konseptet magasineres større mengder energi, og med det tilfredsstille oppdrettsanleggets behov for energi året rundt.

Grønt hydrogen er helt utslippsfritt, og produsert ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann.

Grønn hydrogenproduksjon gir store volumer av oksygen og varme som spinoff. Derfor vil vi også se på hvilke kommersielle muligheter som ligger i å gjøre oppdrettsanlegget fullstendig selvforsynt med oksygen, ferskvann og varme.

I områder med begrenset – eller ingen infrastruktur – i form av veier, havner og strømnett – er oksygen, ferskvann og varme ettertraktede biprodukter fra en allerede utslippsfri strømproduksjon.

Oksygen, ferskvann og varme er biprodukter fra elektrolyseprosessen (produksjon av hydrogen) og brenselcellene som lager elektrisk energi fra hydrogen. For å produsere hydrogen er en avhengig av tilgang på tilstrekkelig med ferskvann. Ferskvann kan produseres via avsalting, og magasineres i ferskvannsbasseng.

Inseanergy Clean Vision kan i tillegg til å være selvforsynt, forsyne andre deler av verdikjeden med energi og biprodukter.

Overskudd av hydrogen (eventuelt videreforedlet som ammoniakk) vil være omsettbart som drivstoff til brønnbåter, service-, og prosessfartøy som satser på bærekraftig transport av levende-, slaktet- eller videreforedlet fisk, og til andre fartøy i nærliggende maritim sektor.

Både konvensjonell, og spesielt landbasert oppdrett etterspør oksygen og varme for optimalisering av fiskevelferd og produksjonsmiljø for laks og ørret. Derfor kan dette også være en del av vår fremtidige kommersialisering.

Inseanergy Clean Vision er planlagt introdusert i fase 3 i vår transformasjon.

Gevinster for oppdretter

  • Selvforsynt / Off grid
  • Reduserer støy
  • Nullutslipp
  • Økt fiskevelferd
  • Redusert smitte/sykdom
  • Økt vekstrate
  • Lavere kostnader, økt lønnsomhet
  • Mulighet for nye konsesjoner
  • Aktiviteter klassifisert som bærekraftige

Industrielt partnerskap

Vårt industrielle partnerskap har tung kompetanse og innsikt i sentrale problemstillinger innen bærekraftig havbruk og maritim næring, koblet med nettverk og kunnskap om noen av de mest innovative nyutviklede løsninger som klargjøres innen fornybar energi, nullutslipps energisystem og sirkulære koblinger.

På energisiden innebærer dette blant annet et tungt nettverk innen hydrogenproduksjon, elektrolyse, solenergileverandører, brenselcelle- og batterileverandører, sentrale systemintegratorer, med nødvendige underleverandører.

Inseanergy Clean Vision kan leveres direkte til, og/eller driftes for oppdrettere som fullverdig nullutslippssystem med egenprodusert hydrogen med leveranser fra partnere.