Inseanergy 
Clean Vision

Inseanergy Clean Vision™ gjør oppdretteren selvforsynt med egenprodusert nullutslippsenergi

Ved å gjenbruke overflødige store, flytende stålkonstruksjoner fra oppdrettsnæringen kan man gjøre det mulig å produsere og lagre energi i form av grønt hydrogen på egen hånd. Med dette konseptet kan man magasinere større mengder energi, og med det tilfredsstille oppdrettsanleggets behov for energi året rundt.

Grønt hydrogen er helt utslippsfritt, og produsert ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann. Grønn hydrogenproduksjon gir store volumer av oksygen og varme som spin-off. Derfor vil vi også se på hvilke kommersielle muligheter som ligger i å gjøre oppdrettsanlegget fullstendig selvforsynt med oksygen, ferskvann og varme. For å produsere hydrogen er en avhengig av tilgang på tilstrekkelig med ferskvann. Dette kan produseres via avsalting, og magasineres i ferskvannsbasseng.

Overskudd av hydrogen (eventuelt videreforedlet som ammoniakk) vil være omsettbart som drivstoff til brønnbåter, service-, og prosessfartøy som satser på bærekraftig transport av levende-, slaktet- eller videreforedlet fisk, og til andre fartøy i nærliggende maritim sektor.

Både konvensjonell, og spesielt landbasert oppdrett etterspør oksygen og varme for optimalisering av fiskevelferd og produksjonsmiljø for laks og ørret. Derfor kan dette også være en del av vår fremtidige kommersialisering.

I områder med begrenset – eller ingen infrastruktur – i form av veier, havner og strømnett – er oksygen, ferskvann og varme ettertraktede biprodukter fra en allerede utslippsfri strømproduksjon. Slike energiøyer vil derfor også kunne benyttes i mange andre markeder utenom havbruk.

Vi kaller dette konseptet Inseanergy Clean VisionTM som kan, i tillegg til å være selvforsynt, også forsyne andre deler av verdikjeden med energi og biprodukter. Siden dette er en mobil, flytende konstruksjon som ligger på egen oppankring, så kan den flyttes til andre lokasjoner som har behov for ren, egenprodusert, utslippsfri energi. Den vil heller ikke etterlate noen permanente inngrep i naturen.

Gevinster for oppdretter

  • Selvforsynt / Off grid
  • Reduserer støy
  • Nullutslipp
  • Økt fiskevelferd
  • Redusert smitte/sykdom
  • Økt vekstrate
  • Lavere kostnader, økt lønnsomhet
  • Mulighet for nye konsesjoner
  • Aktiviteter klassifisert som bærekraftige