Inseanergy  
Solar Hybrid

Inseanergy Solar Hybrid™ høster fornybar solenergi, og er ment som et tillegg til landstrøm eller fossile energikilder som dieselaggregater.

Vi har siden oppstarten i 2020 utviklet og testet et flytende energisystem, basert på solcelleteknologi, som kan full-integreres på et oppdrettsanlegg og enkelt kobles til det eksisterende energisystemet på fôrflåten. Stadig flere fôrflåter får installert et batterilagringssystem, som i tillegg til å redusere dieselforbruk, også fungerer som energistyringssystem. Vår løsning kan enkelt integreres mot slike energisystem, som ofte kalles en «hybrid» fôrflåte.

Vi gjenbruker flyteringer som ikke lenger benyttes i fiskeoppdrett og utruster disse som flytende solcellekraftverk. Kraftverket kan ligge med egen fortøyning, i et ledig bur i eksisterende rammefortøyning eller innenfor det godkjente arealet og benytte deler av det eksisterende fortøyningsutstyret. Vi benytter Ocean Sun sin patenterte solcelleteknologi i vårt energisystem. 

Dette systemet kaller vi Inseanergy Solar HybridTM.

Estimer grønn energiproduksjon, reduksjon i dieselforbruk, driftsutgifter og CO2-utslipp for din lokasjon

Merk at dette er estimater -> ta kontakt med vår CSO for en detaljert mulighetsstudie for din lokasjon!

Gevinster for oppdretter

Redusert bruk av diesel-generatorer

  • Redusert dieselforbruk

  • Redusert bunkersbehov

  • Økt service og vedlikeholdsintervall for generatorer

  • Økt levetid for generatorer

Redusert CO2-utslipp

  • Lavere CO2-avtrykk per kg oppdrettsfisk

  • Økt score på ESG rapportering (scope 1)

Bedre arbeidsforhold på oppdrettslokasjon

  • Bedre luftkvalitet

  • Mindre støy og vibrasjon

  • Økt trivsel for ansatte