Varanger Kraft og Lerøy Aurora med forstudie – «Grønn energi til drift av oppdrettsanlegg i kaldklima»
Illustrasjonsbilde: Lerøy Group ASA

PUBLISERT

PRESSEMELDING:

Forstudie – Grønn energi til drift av oppdrettsanlegg 

Et forprosjekt ledet av Varanger Kraftentreprenør og Lerøy Aurora, skal bidra til utvikling og implementering av grønne og økonomisk bærekraftige energiløsninger i kaldklima. Prosjektet har økonomisk støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommunes «Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling».

I tillegg til Varanger Kraftentreprenør og Lerøy Aurora består konsortiumet av SINTEF, Norges arktiske universitet (UiT) og partnerskapet Inseanergy og BRE Digital. Overordnet målsetting i forprosjektet er grønn og autonom energitilførsel til fôrflåten, og annen drift av oppdrettsanlegg gjennom utvikling av bærekraftige kaldklimaløsninger.

«Tanken bak dette prosjektet er at grønn energiteknologi som fungerer i kaldklima, og gjennom alle årstider, i prinsippet vil fungere i havbruk og annen maritim virksomhet under de aller mest krevende driftsforhold»

Mange norske oppdrettsanlegg er av naturgitte årsaker lokalisert i områder hvor kraftnettet ikke er utbygget. Dette gjelder ikke minst i Finnmark, hvor både geografi og andre forhold kan bidra til at krafttilførsel via nett ikke er økonomisk lønnsomt. Eksempel på det siste er Lerøy Auroras oppdrettsanlegg i Jarfjorden i Sør-Varanger, hvor faren for å treffe på eksplosiver fra krigen i bakken vurderes som så stor at Varanger Kraft ikke finner det forsvarlig å legge ut en kraftlinje til oppdrettsanleggets base i Lanabukta. Alternativet i dag er å benytte fossilt brensel til dieselaggregat, opplading av batterier og drift av fôrflåten. Dette er ikke en miljømessig gunstig løsning, og det er heller ikke i tråd med oppdrettsnæringens ønske om å bli en grønn og bærekraftig næring.

Det arbeides i dag med flere løsninger for alternativ energiforsyning til havbruksnæringen, og forsøk gjort på oppdrettsanlegg i Sør-Norge har vist lovende resultater, både når det gjelder sol- og vindenergi.  For oppdrettsanlegg i Troms og – særlig – i Finnmark, gir mørke årstider og mer ustabilt vær, utfordringer med sikte på anvendelse av solenergi. Havvind representerer også en større utfordring i åpne, værutsatte områder langs kysten av Finnmark, enn eksempelvis i Møre og Romsdal eller i Rogaland. Ved å operere i et samspill mellom flere fornybare energikilder kan man bidra til et ønsket grønt energiskifte i oppdrettsnæringen i nord. Flere av løsningene foreligger allerede, men er utviklet og testet for anvendelse lenger sør i Norge. Disse vil trolig behøve modifiseringer og tilrettelegging for effektiv operasjon og stabil energiproduksjon i forhold til klimaet i nord.

Forprosjektet avsluttes med en sluttevaluering, der potensialet for videre arbeid med tilpasninger, FoU og testing gjennom et hovedprosjekt fra 2022 blir vurdert.

Ved en eventuell videreføring av prosjektet inn mot et hovedprosjekt, med utprøving av energiløsninger i kaldklima, vil Lerøys anlegg i Øst-Finnmark fungere som lokasjon for en fullskala pilotinstallasjon for testing, utvikling og validering av energisystemet.

Implementering av bærekraftige, grønne energiløsninger til oppdrettsanlegg utenfor det offentlige nettet, som erstatning for dagens bruk av fossilt brensel i oppdrettsflåten, vil være et viktig steg i retning av å oppfylle nasjonale og internasjonale bærekraftmål.

NORGES ARKTISKE UNIVERSITET har betydelig kompetanse innenfor fornybar energi og energilagring.

SINTEF besitter stor kompetanse knyttet til teknologi for produksjon og oppbevaring av hydrogen og ammoniakk, og inngår allerede i et felles FoU-samarbeid knyttet til utvikling av en hydrogenfabrikk og en ammoniakkfabrikk i Berlevåg, hvor energien skal tilføres fra vindkraft i området.

INSEANERGY er et selskap som leverer nullutslipps fornybare energiløsninger til havbruksnæringen basert på solceller og hydrogen.

BRE DIGITAL leverer IIOT plattform til havbruksnæringen og vil gjennom forprosjektet bidra med sin kompetanse knyttet til utvikling av digitale applikasjoner og kontrollsystemer rettet mot solcelle og hydrogen.

For mer informasjon om forstudien, kontakt:

Rune Rautio, Prosjektleder

Mob. 481 97 950 E-post: rr@orinor.no

www.orinor.no